De lleis i àmbits d’ús (IV). El marc legal. Els estatuts d’autonomia

El Domini Lingüístic de la llengua catalana, dins de l’Estat Espanyol, abasta les comunitats autònomes de les Illes Balears, Catalunya, País Valencia, Aragó i Múrcia. Si analitzam els respectius estatuts d’autonomia veiem que no tots desenvolupen allò que preveu l’article 3.2 de la Constitució.

Al de Múrcia no hi ha cap referència a la llengua Catalana. En el d’Aragó, a l’article 7 de l’estatut de 2006 es pot llegir que “las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección. Se garantiza su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aquéllas”. Aquesta llei a què es fa referència es va aprovar el passat 9 de maig de 2013, la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón la qual, a l’article cinquè s’inventa dos acrònims, LAPAO i LAPYP, amb què s’amaguen els noms del català i de l’aragonès. Els motius d’aquest despropòsit lingüístic no tenen res a veure amb la filologia, però s’ajusten perfectament al fet que l’article 3 de la Constitució no dóna cap nom per a les llengües de l’estat que no són el castellà. Un atac al sentit comú, però perfectament legal. Diu la llei aragonesa:

«Además del castellano, lengua utilizada en toda la Comunidad Autónoma, a los efectos de esta Ley existen en Aragón:

a) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. [aquí s’hi amaga l’acrònim LAPYP, que es refereix a la llengua científicament coneguda com a Aragonès]

b) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas.» [en aquest cas, l’acrònim és LAPAO; el nom de la llengua que amaga és el de la catalana]

A més dels acrònims LAPAO i LAPYP, no deixa de ser curiós que s